INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“

1. Obchodné meno: Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

Sídlo: Turnianska 8A, 90301 Senec
IČO: 34076255

kontaktné údaje:
tel.:02/45691909, 0917391130, 0907151278,
email: nezabudkasenec@gmail.com

(ďalej len “Prevádzkovateľ)

v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutá osoba“)

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
a) poskytovania sociálnych služieb
b) dodávateľských zmlúv
c) spracovania účtovných dokladov
d) propagácie aktivít Prevádzkovateľa
e) správy registratúry

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov, ktorými sú:
a) pri účele uvedenom v bode 2 písm. a) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najma: zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b) pri účele uvedenom v bode 2 písm. b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
c) pri účele uvedenom v bode 2 písm. c) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov)
d) pri účele uvedenom v bode 2 písm. d) súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1. písm. a) GDPR
e) pri účele uvedenom v bode 2 písm. e) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

4. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenie dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

5. Prevádzkovateľ je povinný aj oprávnený poskytovať osobné údaje dotknutých osôb osobám vymenovaných v ust. § 3 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvným partnerom Prevádzkovateľa s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov

6. Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácii

7. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

8. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a po dobu stanovenú Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

9. Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:
a) Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom
b) Právo na opravu
c) Právo na výmaz, byť zabudnutý
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
e) Právo na prenos osobných údajov
f) Právo namietať
g) Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
h) Právo súhlas odvolať
i) Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Uplatnenie týchto práv môže byť viazané na splnenie podmienok, ktoré sú definované GDPR.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania sociálnej služby, je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia služby.

Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté, bez údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zrealizovať. Ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba sa môže so svojimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv obrátiť na zodpovednú osobu alebo Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.